image001

 

客户入口常见问题(视频演示)

 

1.      怎样重置密码

 

2.      如何提交问询及上传附件

 

3.      客户入口何处可以查找到结算日历

 

4.      怎样在客户入口查看我的通知中的内容

 

5.      哪里可以找到相关资料

 

6.      怎样查看更详细的常见问题解答

 

7.      管理员怎样在客户入口中查看违规次数

 

8.      管理员怎样在客户入口中维护联系方式

 

9.      管理员如何授权待批复用户和授权相关功能

 

10.      怎样通过客户入口登录CASSLink

 

11.      Portal新用户注册

 

12.      代理人资质变更

 

13.      代理人资质新申请