image001

 

常见问题视频演示

 

 

1.      如何在客户入口中注册新用户

 

2.      如何在客户入口提交问询

 

3.      如何在客户入口中提交在线新申请

 

4.      如何在客户入口申请新服务和管理员如何批复申请

 

5.      如何在客户入口中提交在线变更申请(包括转换Golite)

 

6.      如何在客户入口中下载结算日历表

 

7.      如何通过Paymentlink缴费

 

8.      客户入口管理员如何编辑联系人信息

 

9.      客户入口管理员如何设置财务担保联系人

 

10.      如何在ASD解锁账户

 

11.      如何在ASD查询航司联系方式

 

12.      如何在ASD查询无纸化办公费

 

13.      如何使用SIS查看账单